دوره های دانشگاهی خاص

دوره های دانشگاهی خاص شامل دوره هایی است که به صورت غیر رسمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی برگزار می شود.

1- دوره های طب سنتی

2- دوره های HSE

3- دوره های دانشگاهی خاص