دوره های دانشگاهی خاص

دوره های دانشگاهی خاص شامل دوره هایی است که به صورت غیر رسمی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی برگزار می شود و متقاضی پس از پایان دوره گواهینامه مربوط در رشته مورد نظر را دریافت می کند.

نمونه ای از دوره ها به شرح ذیل ی باشد.

1- دوره های طب سنتی

2- دوره های HSE

3- دوره های دانشگاهی خاص